Najbitniji podatci za sve suvlasnike!

O čemu se radi?

Pokušati ćemo vam dati najbitnije podatke i izraze o suvlasništvu s kojima ste se susretali ili ćete se susretati, a izuzetno su bintni za razumijevanje funkcioniranja sustava upravljanja vašom zgradom. Sve navedeno ćemo objasniti na  jednostavniji način, a detaljnije opise slobodno otvorite preko priduženih linkova.

Što je suvlasništvo?

Kada više osoba ima neku stvar (stambenu zgradu) u svome suvlasništvu, tako da svakoj pripada po dio toga prava vlasništva u razmjeru prema veličini njegovog suvlasničkog dijela. Ukoliko suvlasnici ne odrede drugačije, pretpostavlja se da su suvlasnički udjeli jednaki.

Što je to međuvlasnički ugovor?

To je ugovor kojim se uređuju uzajamni odnosi suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem zgrade. Da bi bio valjan, ugovor treba biti usvojen od većine suvlasnika.

Što je to zajednička pričuva i kako se računa?

Pričuva reprezentira sredstva koja služe isključivo za poslove održavanja zajedničkih dijelova uređaja zgrade, naravno pristankom svih suvlasnika mogu se odrediti troškovi koji ne spadaju u obavezne troškove.

Što spada pod zajedničke, a što pod posebne dijelove zgrade?

Posebni dio nekretnine je stan, poslovni prostor, drvarnica ili garaža, zapravo sve ono što može biti predmetom samostalnog vlasništva, dok se zajednički dijelovi odnose na ostatak prostora i uređaja u zgradi.

Tko je to predstavnik stanara?

Predstavnik stanara je osoba koju su odabrali suvlasnici da ih predstavlja i zastupa prema upravitelju i prema ostalim trećim osobama. Suvlasnici ga biraju većinom glasova čiji posebni dijelovi prelaze 51% u posebnim dijelovima zgrade u m2.

Što je to ugovor o upravljanju?

Temeljni ugovor između suvlasnika i upravitelja, kojim se dogovaraju obveze održavanja i plaćanja naknade.

Tko je to upravitelj zgrade?

To je opunomoćenik suvlasnika zgrade koji u njihovo ime i za njihov račun upravlja zgradom.Ugovorom o upravljanju određuju se obveze upravitelja prema suvlasnicima. Upravitelja suvlasnici biraju većinom glasova.

 Što je to redovita uprava?

To su poslovi upravljanja zgradom o kojima vlasnici odlučuju većinom glasova s time da se većina glasova računa prema veličini suvlasničkih udjela, a ne prema broju suvlasnika. U pravilu je riječ o poslovima koji se na zgradi obavljaju stalno ili u jednakim razmacima i bez kojih zgradu njeni korisnici ne bi mogli normalno koristiti. To su poslovi redovitog održavanja zgrade, te pribavljanja sredstava za redovito održavanje.

Što je to izvanredna uprava?

To su poslovi koji premašuju okvir redovitog upravljanja i u pravilu nisu takve naravi da ih je nužno poduzimati redovito ili u redovnim vremenskim razmacima i za koje je potrebna odluka svih suvlasnika (veliki popravci, nadogradnja, dogradnja, prodaja zgrade, davanje cijele zgrade u zakup na dulje od godinu dana i slično).